Disable Preloader

e-Obrasci

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO


Općina Veliko Trojstvo u 2021. godini sufinancira uslugu čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi koju provode obrti za obavljanje djelatnosti dadilja, sukladno Odluci Općinskog vijeća o sufinanciranju predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 6/20).

Tko može ostvariti pravo na sufinanciranje?
■ Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti roditelji ili skrbnici s prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo koji u potpunosti i uredno ispunjavaju svoje obveze prema Općini Veliko Trojstvo za dijete s prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo, temeljem Rješenja izdanog po Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.

Visina potpore:
■ 450,00 kuna mjesečno po djetetu.

Način podnošenja prijave:
■ Prijava za ostvarivanje potpore može se podnijeti:
- u prostorijama Općine Veliko Trojstvo na prijavnom obrascu za sufinanciranje usluge čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi koju provode obrti za obavljanje djelatnosti dadilja iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu (Obrazac: OVT-SUD-21-PO),
- elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“ (dostupan putem Internet stranice: www.veliko-trojstvo.hr).


Prijavi se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
- preslika osobnih iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starija od 6 mjeseci) oba roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika,
- preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci),
- preslika zaključenog ugovora roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika sa obrtom za obavljanje djelatnosti dadilja,
- potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko Trojstvo oba roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika.