Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“´ broj 26/15), članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21) i članka 6. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/15), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje


Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu


Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Veliko Trojstvo.


Ukupna planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 127.600,00 eura, a planirana je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/23).


Rok za podnošenje prijava projekta i programa je 30 dana i završava 7. veljače 2024. godine.


Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12. mjeseci, odnosno najkasnije do 13. prosinca 2024. godine.


Prijave projekata i programa se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno sa Uputama za prijavitelje dostupni na Internet stranicama Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i to u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom s naznakom „ne otvaraj – prijava na Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu“ i nazivom i adresom prijavitelja na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo.


Sva pitanja vezana za ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte juo@veliko.trojstvo.hr.


 

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“´ broj 26/15), članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21) i članka 6. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/15), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje


Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu


Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Veliko Trojstvo.


Ukupna planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 127.600,00 eura, a planirana je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/23).


Rok za podnošenje prijava projekta i programa je 30 dana i završava 7. veljače 2024. godine.


Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12. mjeseci, odnosno najkasnije do 13. prosinca 2024. godine.


Prijave projekata i programa se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno sa Uputama za prijavitelje dostupni na Internet stranicama Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i to u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom s naznakom „ne otvaraj – prijava na Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu“ i nazivom i adresom prijavitelja na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo.


Sva pitanja vezana za ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte juo@veliko.trojstvo.hr.


 Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinuUpute za prijavitelje uz Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinuObrazac opisa projekta/programa OVT-JP-24-OP (word format)Obrazac proračuna projekta/programa OVT-JP-24-PROR (excel format)Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja OVT-JP-24-DF (word format)Obrazac za pregled prijava u odnosu na propisane uvjete OVT-JP-24-ZU (word format)Obrazac za procjenu kvalitete prijave OVT-JP-24-PK (word format)Bodovna lista ocijenjenih prijava OVT-JP-24-BL (excel format)Obrazac revidiranog proračuna programa/projekta OVT-JP-24-PROR-REV (excel format)Obrazac ugovora OVT-JP-24-UGV (word format)Obrazac izvještaja o provedbi projekta/programa OVT-JP-24-PROR-POT (excel format)

Natrag