Disable Preloader

O općini

Službenik za informiranje:

Vedran Cvitković
Poštanska adresa: Općina Veliko Trojstvo, Službenik za informiranje, Veliko Trojstvo, Braće Radić 28.
Adresa e-pošte: cvitkovic@veliko-trojstvo.hr
Telefon: 043/885-009


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Općina Veliko Trojstvo uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Veliko Trojstvo na jedan od slijedećih načina:
neposrednim davanjem informacije,
davanje informacije pisanim putem na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, 43226, Veliko Trojstvo,
uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže informaciju,
dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:

OBRAZAC 1 - Zahtjev za pristup informacijama / 182.9 KiB /

OBRAZAC 2 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / 193.9 KiB /

OBRAZAC 3 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija / 209.3 KiB /



Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije
Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14 - Ispravak).
Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske
Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe.
(Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).


Godišnje izvješće za 2023. godinu (PDF)

Godišnje izvješće za 2023. godinu (CSV)

Godišnje izvješće za 2022. godinu (PDF)

Godišnje izvješće za 2022. godinu (CSV)

Godišnje izvješće za 2021. godinu (PDF)

Godišnje izvješće za 2021. godinu (CSV)

Godišnje izvješće za 2020. godinu (PDF)

Godišnje izvješće za 2020. godinu (CSV)

Godišnje izvješće za 2019. godinu (PDF)

Godišnje izvješće za 2019. godinu (CSV)

Godišnje izvješće za 2018. godinu (PDF)

Godišnje izvješće za 2018. godinu (CSV)

Godišnje izvješće za 2017. godinu (PDF)

Godišnje izvješće za 2017. godinu (CSV)

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2015. godinu