Disable Preloader

Tijela Općine

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo je predstavničko tijelo koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Veliko Trojstvo. Broji trinaest (13) članova koje na izborima biraju građani Općine.

VIII. saziv Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo (2021. – 2025.)

Br. Ime i prezime Funkcija Naziv političke stranke
1 Miljenko Kurevija predsjednik Hrvatska seljačka stranka - HSS
2 Ivan Trstenjak zamjenik predsjednika Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS
3 Krešimir Vukoša zamjenik predsjednika Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
4 Ivan Đuranec član Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS
5 Robert Konjušić član Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS
6 Martina Pretković član Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS
7 Kristijan Habijanec član Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS
8 Andrija Antolović član Damir Bajs Nezavisna lista – Damir Bajs NL
9 Nino Kovačić član Damir Bajs Nezavisna lista – Damir Bajs NL
10 Nada Horvatić član Damir Bajs Nezavisna lista – Damir Bajs NL
11 Martina Bedeković član Hrvatska seljačka stranka - HSS
12 Marijan Juranić član Hrvatska seljačka stranka - HSS
13 Tomislav Bedeković član Domovinski pokret - DP
Raniji sazivi Općinskog vijeća

I. saziv Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva (1993.-1997.)
II. saziv Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva (1997.-2001.)
III. saziv Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva (2001.-2005.)
IV. saziv Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva (2005.-2009.)
V. saziv Općinskog vijeća (2009.-2013.)
VI. saziv Općinskog vijeća (2013.-2017.)
VII. saziv Općinskog vijeća (2017.-2021.)