Na temelju č1anka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), članka 4. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo upisanih u k.o. Višnjevac („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/23) i članka 4. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/23), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo, raspisuje


Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja


Temeljem članka 4. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo upisanih u k.o. Višnjevac („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/23) i članka 4. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/23), a u skladu s odredbama Odluke o prodaji nekretnina upisanih u k.o. Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 2/23) i Odluke o prodaji nekretnina upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/23), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo raspisuje ovaj Ponovljeni javni natječaj radi prodaje nekretnina koje se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru vode kao vlasništvo Općine Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, Veliko Trojstvo, OIB: 85823514889, u 1/1 dijela i to:


1.      koje se nalaze u katastarskoj općini 301485 Veliko Trojstvo:


a)      upisane u zk. ul. br. 60, oznake kat. čest. broj 814/A KUĆA I DVORIŠTE površine 174 čhv i kat. čest. broj 819/A VRT površine 120 čhv.


U naravi se radi o stambenoj zgradi BRP = 130,75 m2, pomoćnoj zgradi (ljetna kuhinja, garaža) BRP = 82,20 m2, gospodarskoj zgradi BRP = 254,00 m2, koje zgrade nisu evidentirane u zemljišnim knjigama i katastru, ali su prikazane na snimci temeljem snimanja iz zraka obavljenog 1958. godine, te je temeljem Uvjerenja DGU, Područnog ureda za katastar Bjelovar, KLASA: 938/08/23-02/141, URBROJ: 541-18-02/4-23-2, dokazano da su građevine evidentirane prije 15. veljače 1968. godine, te se sukladno članku 184. stavak 1. Zakona o gradnji smatra da su izgrađene na temelju pravomoćne građevinske dozvole.


b)      upisane u zk. ul. br. 2437, oznake kat. čest. broj 225/13 ŠIKARA površine 1 jutro i 844 čhv,


c)      upisane u zk. ul. br. 2437, kat. čest. broj 322/38 ŠIKARA površine 1433 čhv,


d)     upisane u zk. ul. br. 2437, kat. čest. broj 444/1 LIVADA LANIŠTE površine 1253 čhv,


e)      upisane u zk. ul. br. 2437, kat. čest. broj 623/4 ORANICA GORNJE RAVNICE površine 24 čhv,


f)       upisane u zk. ul. br. 2437, kat. čest. broj 681/2 LIVADA POD GORICAMA površine 777 čhv.


Na nekretninama opisanim pod a) - f) ove točke upisano je založno pravo radi osiguranja novčane tražbine u iznosu 1.559,13 eura zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i troškom postupka osiguranja u iznosu 323,51 eura, koje novčane tražbine se Općina Veliko Trojstvo u cijelosti obvezuje podmiriti iz sredstava ostvarenih kupoprodajom i ishoditi i provesti brisanje upisanih založnih prava.


2.      koje se nalaze u katastarskoj općini 301485 Veliko Trojstvo upisane u zk. ul. br. 519/56, oznake kat. čest. broj 605/233 PRIZEMNA STAMBENA KUĆA I DVORIŠTE površine 540 m2 i kat. čest. broj 605/234 VOĆNJAK, VINOGRAD I ŠUMA površine 6850 m2.


U naravi je kat. čest. broj 605/233 građevinsko zemljište koje se u cijelosti nalazi unutar građevinskog područja prema Prostornom planu uređenja Općine Veliko Trojstvo i na istoj je izgrađena prizemna stambena kuća površine cca 38 m2 koja je upisana bez uporabne dozvole, dok je kat. čest. broj 605/234 poljoprivredna i šumska površina i u cijelosti se nalazi izvan granica građevinskog područja prema Prostornom planu uređenja Općine Veliko Trojstvo.


Na opisanim nekretninama ne postoje upisana založna prava, tereti ni obveze.


3.      koje se nalaze u katastarskoj općini 301191 Malo Trojstvo upisane u zk. ul. br. 1059, oznake kat. čest. broj 271/3 ORANICA KEGLJEVAC  površine 221 čhv.


U naravi je kat. čest. broj 271/3 građevinsko zemljište koje se u cijelosti nalazi unutar građevinskog područja prema Prostornom planu uređenja Općine Veliko Trojstvo.


Na opisanoj nekretnini ne postoje upisana založna prava, tereti ni obveze.


4.      koje se nalaze u katastarskoj općini 301493 Višnjevac upisane u zk. ul. br. 1441, oznake kat. čest. broj 160/18 ŠIKARA SELSKI JARAK, površine 292 čhv (1.050,22 m2).


Na opisanoj nekretnini ne postoje upisana založna prava, tereti ni obveze, osim zabilježbe tražbine socijalne pomoći, Rješenja Centra za socijalnu skrb Bjelovar, za koju je podnesen Zahtjev za brisanje.


5.      koje se nalaze u katastarskoj općini 301493 Višnjevac upisane u zk. ul. br. 1442, oznake kat. čest. broj 160/28 ŠIKARA SELSKI JARAK, površine 913 čhv (1.456,64 m2).


Na opisanoj nekretnini ne postoje upisana založna prava, tereti ni obveze, osim zabilježbe tražbine socijalne pomoći, Rješenja Centra za socijalnu skrb Bjelovar, za koju je podnesen Zahtjev za brisanje.


Početna, ujedno i najniža prodajna cijena za nekretnine utvrđena je i iznosi kako slijedi:


1.      za nekretnine opisane u točci 1. kako slijedi:


a)      za nekretnine opisane u točci 1. a) u iznosu 44.810,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara.


b)      za nekretnine opisane u točci 1. b) u iznosu 2.900 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara,


c)      za nekretnine opisane u točci 1. c) u iznosu 1.700,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara,


d)     za nekretnine opisane u točci 1. d) u iznosu 2.030,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara,


e)      za nekretnine opisane u točci 1. e) u iznosu 40,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara,


f)       za nekretnine opisane u točci 1. a) u iznosu 1.260,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara.


2.      za nekretnine opisane u točci 2. u iznosu 7.240,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina broj: 013-2023MNT trgovačkog društva MT – NEKRETNINE d.o.o. iz Bjelovara, izrađenom po Mariu Turkoviću, dipl. inf., stalnom sudskom procjenitelju za procjenu nekretnina.


3.      za nekretnine opisane u točci 3. u iznosu 1.620,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina broj: 013-2023MNT trgovačkog društva MT – NEKRETNINE d.o.o. iz Bjelovara, izrađenom po Mariu Turkoviću, dipl. inf., stalnom sudskom procjenitelju za procjenu nekretnina.


4.      za nekretnine opisane u točci 4. u iznosu 450,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina broj: 008-2023MNT trgovačkog društva MT – NEKRETNINE d.o.o. iz Bjelovara, izrađenom po Mariu Turkoviću, dipl. inf., stalnom sudskom procjenitelju za procjenu nekretnina.


5.      za nekretnine opisane u točci 5. u iznosu 1.410,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina broj: 008-2023MNT trgovačkog društva MT – NEKRETNINE d.o.o. iz Bjelovara, izrađenom po Mariu Turkoviću, dipl. inf., stalnom sudskom procjenitelju za procjenu nekretnina.


Nekretnine koje su predmet prodaje, prodati će se putem ovog javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda (postupak putem kojeg zainteresirani ponuditelji svoje ponude dostavljaju na adresu Općine Veliko Trojstvo u zatvorenoj omotnici).


Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ po najvišoj ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 


Sudjelovati na Javnom natječaju podnošenjem pisane ponude imaju pravo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.


Ponuda ponuditelja treba biti sačinjena u pisanom obliku i treba sadržavati puni naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe, OIB, adresu prebivališta odnosno sjedišta i broj telefona/mobitela za kontakt, te točku i kat. čestice nekretnine, odnosno nekretnina i iznos ponuđene cijene u eurima (EUR) napisan brojkama iskazan na dvije decimale, koja ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, te broj bankovnog računa u IBAN konstrukciji na koji će se ponuditeljima čija ponuda ne bude odabrana vratiti uplaćeni iznos jamčevine.


Ponuditelji se mogu natjecati za jednu, više ili sve nekretnine iz ovog javnog natječaja kako su navedeno po točkama, s tim da za svaku treba podnijeti zasebnu ponudu.  


Ponudi ponuditelja se obvezno prilaže preslika osobne iskaznice (obostrana) za fizičke osobe, odnosno preslika izvatka iz odgovarajućeg registra za pravne osobe, te dokaz o uplati jamčevine u iznosu 10% početne prodajne cijene nekretnine za koju se podnosi ponuda u korist računa Općine Veliko Trojstvo IBAN: HR7624020061848300001, model: HR68, poziv na broj primatelja: 7757 – OIB ponuditelja, opis plaćanja: „jamčevina za kupnju nekretnine“.


Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku najkasnije do 15. ožujka 2024. godine do 12:00 sati, osam (8) dana od 7. ožujka 2024. godine koji je dan javne objave ovog Javnog natječaja.


Ovaj javni natječaj je objavljen dana 7. ožujka 2024. godine u listu „043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik“ broj 174, na oglasnoj ploči i web stranici Općine Veliko Trojstvo.


- - - - - - - - - -Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja, sa zadaćom zaprimanja, pregleda i ocjene ponuda dostavljenih na raspisani Javni natječaj, sastalo se dana 15. ožujka 2024. godine u 12:00 sati, te utvrdilo da na Javni natječaj nije pristigla niti jedna ponuda.

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječaji


Na temelju č1anka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), članka 4. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo upisanih u k.o. Višnjevac („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/23) i članka 4. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/23), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo, raspisuje


Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja


Temeljem članka 4. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo upisanih u k.o. Višnjevac („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/23) i članka 4. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/23), a u skladu s odredbama Odluke o prodaji nekretnina upisanih u k.o. Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 2/23) i Odluke o prodaji nekretnina upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/23), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo raspisuje ovaj Ponovljeni javni natječaj radi prodaje nekretnina koje se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru vode kao vlasništvo Općine Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, Veliko Trojstvo, OIB: 85823514889, u 1/1 dijela i to:


1.      koje se nalaze u katastarskoj općini 301485 Veliko Trojstvo:


a)      upisane u zk. ul. br. 60, oznake kat. čest. broj 814/A KUĆA I DVORIŠTE površine 174 čhv i kat. čest. broj 819/A VRT površine 120 čhv.


U naravi se radi o stambenoj zgradi BRP = 130,75 m2, pomoćnoj zgradi (ljetna kuhinja, garaža) BRP = 82,20 m2, gospodarskoj zgradi BRP = 254,00 m2, koje zgrade nisu evidentirane u zemljišnim knjigama i katastru, ali su prikazane na snimci temeljem snimanja iz zraka obavljenog 1958. godine, te je temeljem Uvjerenja DGU, Područnog ureda za katastar Bjelovar, KLASA: 938/08/23-02/141, URBROJ: 541-18-02/4-23-2, dokazano da su građevine evidentirane prije 15. veljače 1968. godine, te se sukladno članku 184. stavak 1. Zakona o gradnji smatra da su izgrađene na temelju pravomoćne građevinske dozvole.


b)      upisane u zk. ul. br. 2437, oznake kat. čest. broj 225/13 ŠIKARA površine 1 jutro i 844 čhv,


c)      upisane u zk. ul. br. 2437, kat. čest. broj 322/38 ŠIKARA površine 1433 čhv,


d)     upisane u zk. ul. br. 2437, kat. čest. broj 444/1 LIVADA LANIŠTE površine 1253 čhv,


e)      upisane u zk. ul. br. 2437, kat. čest. broj 623/4 ORANICA GORNJE RAVNICE površine 24 čhv,


f)       upisane u zk. ul. br. 2437, kat. čest. broj 681/2 LIVADA POD GORICAMA površine 777 čhv.


Na nekretninama opisanim pod a) - f) ove točke upisano je založno pravo radi osiguranja novčane tražbine u iznosu 1.559,13 eura zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i troškom postupka osiguranja u iznosu 323,51 eura, koje novčane tražbine se Općina Veliko Trojstvo u cijelosti obvezuje podmiriti iz sredstava ostvarenih kupoprodajom i ishoditi i provesti brisanje upisanih založnih prava.


2.      koje se nalaze u katastarskoj općini 301485 Veliko Trojstvo upisane u zk. ul. br. 519/56, oznake kat. čest. broj 605/233 PRIZEMNA STAMBENA KUĆA I DVORIŠTE površine 540 m2 i kat. čest. broj 605/234 VOĆNJAK, VINOGRAD I ŠUMA površine 6850 m2.


U naravi je kat. čest. broj 605/233 građevinsko zemljište koje se u cijelosti nalazi unutar građevinskog područja prema Prostornom planu uređenja Općine Veliko Trojstvo i na istoj je izgrađena prizemna stambena kuća površine cca 38 m2 koja je upisana bez uporabne dozvole, dok je kat. čest. broj 605/234 poljoprivredna i šumska površina i u cijelosti se nalazi izvan granica građevinskog područja prema Prostornom planu uređenja Općine Veliko Trojstvo.


Na opisanim nekretninama ne postoje upisana založna prava, tereti ni obveze.


3.      koje se nalaze u katastarskoj općini 301191 Malo Trojstvo upisane u zk. ul. br. 1059, oznake kat. čest. broj 271/3 ORANICA KEGLJEVAC  površine 221 čhv.


U naravi je kat. čest. broj 271/3 građevinsko zemljište koje se u cijelosti nalazi unutar građevinskog područja prema Prostornom planu uređenja Općine Veliko Trojstvo.


Na opisanoj nekretnini ne postoje upisana založna prava, tereti ni obveze.


4.      koje se nalaze u katastarskoj općini 301493 Višnjevac upisane u zk. ul. br. 1441, oznake kat. čest. broj 160/18 ŠIKARA SELSKI JARAK, površine 292 čhv (1.050,22 m2).


Na opisanoj nekretnini ne postoje upisana založna prava, tereti ni obveze, osim zabilježbe tražbine socijalne pomoći, Rješenja Centra za socijalnu skrb Bjelovar, za koju je podnesen Zahtjev za brisanje.


5.      koje se nalaze u katastarskoj općini 301493 Višnjevac upisane u zk. ul. br. 1442, oznake kat. čest. broj 160/28 ŠIKARA SELSKI JARAK, površine 913 čhv (1.456,64 m2).


Na opisanoj nekretnini ne postoje upisana založna prava, tereti ni obveze, osim zabilježbe tražbine socijalne pomoći, Rješenja Centra za socijalnu skrb Bjelovar, za koju je podnesen Zahtjev za brisanje.


Početna, ujedno i najniža prodajna cijena za nekretnine utvrđena je i iznosi kako slijedi:


1.      za nekretnine opisane u točci 1. kako slijedi:


a)      za nekretnine opisane u točci 1. a) u iznosu 44.810,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara.


b)      za nekretnine opisane u točci 1. b) u iznosu 2.900 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara,


c)      za nekretnine opisane u točci 1. c) u iznosu 1.700,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara,


d)     za nekretnine opisane u točci 1. d) u iznosu 2.030,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara,


e)      za nekretnine opisane u točci 1. e) u iznosu 40,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara,


f)       za nekretnine opisane u točci 1. a) u iznosu 1.260,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 240/2023 izrađenom po Ljubi Carek, dipl. ing. građ., stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iz Bjelovara.


2.      za nekretnine opisane u točci 2. u iznosu 7.240,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina broj: 013-2023MNT trgovačkog društva MT – NEKRETNINE d.o.o. iz Bjelovara, izrađenom po Mariu Turkoviću, dipl. inf., stalnom sudskom procjenitelju za procjenu nekretnina.


3.      za nekretnine opisane u točci 3. u iznosu 1.620,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina broj: 013-2023MNT trgovačkog društva MT – NEKRETNINE d.o.o. iz Bjelovara, izrađenom po Mariu Turkoviću, dipl. inf., stalnom sudskom procjenitelju za procjenu nekretnina.


4.      za nekretnine opisane u točci 4. u iznosu 450,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina broj: 008-2023MNT trgovačkog društva MT – NEKRETNINE d.o.o. iz Bjelovara, izrađenom po Mariu Turkoviću, dipl. inf., stalnom sudskom procjenitelju za procjenu nekretnina.


5.      za nekretnine opisane u točci 5. u iznosu 1.410,00 eura, temeljem Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina broj: 008-2023MNT trgovačkog društva MT – NEKRETNINE d.o.o. iz Bjelovara, izrađenom po Mariu Turkoviću, dipl. inf., stalnom sudskom procjenitelju za procjenu nekretnina.


Nekretnine koje su predmet prodaje, prodati će se putem ovog javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda (postupak putem kojeg zainteresirani ponuditelji svoje ponude dostavljaju na adresu Općine Veliko Trojstvo u zatvorenoj omotnici).


Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ po najvišoj ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 


Sudjelovati na Javnom natječaju podnošenjem pisane ponude imaju pravo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.


Ponuda ponuditelja treba biti sačinjena u pisanom obliku i treba sadržavati puni naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe, OIB, adresu prebivališta odnosno sjedišta i broj telefona/mobitela za kontakt, te točku i kat. čestice nekretnine, odnosno nekretnina i iznos ponuđene cijene u eurima (EUR) napisan brojkama iskazan na dvije decimale, koja ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, te broj bankovnog računa u IBAN konstrukciji na koji će se ponuditeljima čija ponuda ne bude odabrana vratiti uplaćeni iznos jamčevine.


Ponuditelji se mogu natjecati za jednu, više ili sve nekretnine iz ovog javnog natječaja kako su navedeno po točkama, s tim da za svaku treba podnijeti zasebnu ponudu.  


Ponudi ponuditelja se obvezno prilaže preslika osobne iskaznice (obostrana) za fizičke osobe, odnosno preslika izvatka iz odgovarajućeg registra za pravne osobe, te dokaz o uplati jamčevine u iznosu 10% početne prodajne cijene nekretnine za koju se podnosi ponuda u korist računa Općine Veliko Trojstvo IBAN: HR7624020061848300001, model: HR68, poziv na broj primatelja: 7757 – OIB ponuditelja, opis plaćanja: „jamčevina za kupnju nekretnine“.


Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku najkasnije do 15. ožujka 2024. godine do 12:00 sati, osam (8) dana od 7. ožujka 2024. godine koji je dan javne objave ovog Javnog natječaja.


Ovaj javni natječaj je objavljen dana 7. ožujka 2024. godine u listu „043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik“ broj 174, na oglasnoj ploči i web stranici Općine Veliko Trojstvo.


- - - - - - - - - -Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja, sa zadaćom zaprimanja, pregleda i ocjene ponuda dostavljenih na raspisani Javni natječaj, sastalo se dana 15. ožujka 2024. godine u 12:00 sati, te utvrdilo da na Javni natječaj nije pristigla niti jedna ponuda.


Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo i Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja

Natrag