Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji


Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“´ broj 26/15), članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21) i članka 6. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/15), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje


Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu


Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Veliko Trojstvo.


Ukupna planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 105.000,00 eura, a planirana je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22).


Rok za podnošenje prijava projekta i programa je 30 dana i završava 3. veljače 2023. godine.


Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12. mjeseci, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.


Prijave projekata i programa se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno sa Uputama za prijavitelje dostupni na Internet stranicama Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i to u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom s naznakom „ne otvaraj – prijava na Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu“ i nazivom i adresom prijavitelja na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo.


Sva pitanja vezana za ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte juo@veliko.trojstvo.hr.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo donio je 14. veljače 2023. godine Odluku o financiranju projekta/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, kojom se na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog na mrežnim stranicama Općine Veliko Trojstvo i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, po završetku postupka ocjenjivanja, a na osnovu Bodovne liste ocjenjenih prijava  donesene od strane Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, raspodjeljuju sredstva za sufinanciranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu.


Odluka je dostupna u nastavku, a Udruge se smatraju obaviještene o donošenju iste datumom njezine objave na mrežnoj stranici Općine Veliko Trojstvo.


Sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općine Veliko Trojstvo, sklopiti će se Ugovor o dodjeli financijskih sredstava programu/projektu iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo najkasnije 30 dana od dana donošenja ove Odluke, a Udruge su dužne prije potpisivanja Ugovora sačiniti i dostaviti Općini Veliko Trojstvo Revidirani Proračun programa/projekta na Obrascu OVT-JP-23-PROR-REV, a kojime će stavke proračuna biti raspoređene sukladno odobrenim sredstvima.


 


Obrazac opisa projekta/programa OVT-JP-23-OP (word format)Obrazac proračuna projekta/programa OVT-JP-23-PROR (excel format)Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja OVT-JP-23-DF (word format)Obrazac za pregled prijava u odnosu na propisane uvjete OVT-JP-23-ZU (word format)Obrazac za procjenu kvalitete prijave OVT-JP-23-PK (word format)Bodovna lista ocijenjenih prijava OVT-JP-23-BL (excel format)Obrazac revidiranog proračuna programa/projekta OVT-JP-23-PROR-REV (excel format)Obrazac ugovora OVT-JP-23-UGV (word format)Obrazac izvještaja o provedbi projekta/programa OVT-JP-23-PROR-POT (excel format)


Natrag