Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječajiNa temelju č1anka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21) i članka 4. Odluke o prodaji nekretnina upisanih u k.o. Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 2/23), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo, raspisuje  


Javni natječaj za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja


Temeljem odredbi Odluke o prodaji nekretnina upisanih u k.o. Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 2/23), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo raspisuje ovaj Javni natječaj radi prodaje nekretnina koje se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru vode kao vlasništvo Općine Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, Veliko Trojstvo, OIB: 85823514889,  u 1/1 dijela, a koje se nalaze u k.o. Višnjevac i to:


1.      kat. čestica broj 32/2 upisana u ZK uložak broj 552, oznaka zemljišta VINOGRAD, Površine 405 čhv, vrsta uporabe vinograd sa 405 čhv (1.456,64 m2).


2.      kat. čestica broj 117/3 upisana u ZK uložak broj 552, oznake zemljišta: VIŠNJEVAC, površine 4.438 m2, vrsta uporabe livada sa 1.100 m2 i oranica sa 3.338 m2.


3.      kat. čestica broj 117/4 upisana u ZK uložak broj 552 oznake zemljišta: VIŠNJEVAC, površine 10.274 m2, vrsta uporabe oranica sa 10.274 m2.


4.      kat. čestica broj 117/5 upisana u ZK uložak broj 552 oznake zemljišta: VIŠNJEVAC, površine 2.752 m2, vrsta uporabe oranica sa 2.752 m2.


5.      kat. čestica broj 41/2 upisana u ZK uložak broj 490/4 oznake zemljišta: VIŠNJEVAC, površine 880 m2, vrsta uporabe vinograd sa 880 m2.


6.      kat. čestica broj 160/18 upisana u ZK uložak broj 1441 oznake zemljišta: ŠIKARA SELSKI JARAK, površine 292 čhv (1.050,22 m2).


7.      kat. čestica broj 160/28 upisana u ZK uložak broj 1442 oznake zemljišta: ŠIKARA SELSKI JARAK, površine 913 čhv (1.456,64 m2).


Na opisanim nekretninama ne postoje upisana založna prava, tereti ni obveze, osim zabilježbe tražbine socijalne pomoći, Rješenja Centra za socijalnu skrb Bjelovar, za koju je podnesen Zahtjev za brisanje.


Početna, ujedno i najniža prodajna cijena za nekretnine (utvrđena temeljem procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina broj: 008-2023MNT trgovačkog društva MT – NEKRETNINE d.o.o. iz Bjelovara, Prilaz Andrije Hebranga 17, kojeg je izradio Mario Turković, stalni sudski procjenitelj za procjene nekretnina) iznosi kako slijedi:


1.      624,61 eura (4.706,11 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) za kat. čest. broj 32/2 upisanu u ZK uložak broj 552 k.o. Višnjevac, oznaka zemljišta VINOGRAD, Površine 405 čhv, vrsta uporabe vinograd sa 405 čhv (1.456,64 m2).


2.      3.245,52 eura (24.453,38 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) za kat. čest. broj 117/3 upisanu u ZK uložak broj 552 k.o. Višnjevac, oznake zemljišta: VIŠNJEVAC, površine 4.438 m2, vrsta uporabe livada sa 1.100 m2 i oranica sa 3.338 m2.


3.      4.404,41 eura (33.185,02 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) za kat. čest. broj 117/4 upisanu u ZK uložak broj 552 k.o. Višnjevac, oznake zemljišta: VIŠNJEVAC, površine 10.274 m2, vrsta uporabe oranica sa 10.274 m2.


4.      8.413,18 eura (63.389,10 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) za kat. čest. broj 117/5 upisanu u ZK uložak broj 552 k.o. Višnjevac, oznake zemljišta: VIŠNJEVAC, površine 2.752 m2, vrsta uporabe oranica sa 2.752 m2.


5.      377,25 eura (2.842,40 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) za kat. čest. broj 41/2 upisanu u ZK uložak broj 490/4 k.o. Višnjevac, oznake zemljišta: VIŠNJEVAC, površine 880 m2, vrsta uporabe vinograd sa 880 m2.


6.      1.407,83 eura (10.607,32 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) za kat. čestica broj 160/18 upisanu u ZK uložak broj 1441 k.o. Višnjevac, oznake zemljišta: ŠIKARA SELSKI JARAK, površine 292 čhv (1.050,22 m2).


7.      450,13 eura (3.391,50 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) za kat. čestica broj 160/28 upisanu u ZK uložak broj 1442 k.o. Višnjevac, oznake zemljišta: ŠIKARA SELSKI JARAK, površine 913 čhv (1.456,64 m2)


Nekretnine koje su predmet prodaje, prodati će se putem ovog javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda (postupak putem kojeg zainteresirani ponuditelji svoje ponude dostavljaju na adresu Općine Veliko Trojstvo u zatvorenoj omotnici).


Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ po najvišoj ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 


Sudjelovati na Javnom natječaju podnošenjem pisane ponude imaju pravo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.


Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.


Ovaj javni natječaj je objavljen dana 20. travnja 2023. godine u listu „043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik“ broj 153, na oglasnoj ploči i web stranici Općine Veliko Trojstvo.


- - - - - - - - - -Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 15. sjednici održanoj 16. svibnja 2023. godine, donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo upisanih u k.o. Višnjevac kojom je odabralo najpovoljnije ponude ponuditelja i odlučilo o prodaji nekretnina kojih je Općina Veliko Trojstvo vlasnik u 1/1 dijela, a koje se nalaze u k.o. Višnjevac.


Javni natječaj za prodaju nekretnina upisanih u k.o. Višnjevac u vlasništvu Općine Veliko Trojstv, objavljen dana 20. travnja 2023. godine u listu „043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik“, na oglasnoj ploči i web stranici Općine Veliko Trojstvo

Natrag