Predmet jednostavne nabave je Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Martinac–odvojak prem" />
Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave je Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Martinac–odvojak prema Letičanima, na katastarskim česticama broj 1256/4 i 1256/6, obje k.o. Višnjevac – područje Općine Veliko Trojstvo u duljini 568 metara. Postupak jednostavne nabave koji se provodi za ovaj predmet jednostavne nabave je javno prikupljanje ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji je javno objavljen, te se zajedno sa prilozima nalazi u nastavku, a temeljem kojeg svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu. Rok za dostavu ponude je 17. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.


Slijedeći prilozi dostupni su zajedno i istodobno sa ovim Pozivom za dostavu ponude: PRILOG 1 - Naslovna strana ponude, PRILOG 2 - Sadržaj ponude, PRILOG 3 - Ponudbeni list, PRILOG 4 - Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponude, PRILOG 5 – Popis ugovora, PRILOG 6 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za uredno ispunjenje ugovora, PRILOG 7 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, PRILOG 8 - Troškovnik i PRILOG 9 - Pregledna karta i situacija.


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 13. srpnja 2020. godine Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista javno objavljuje i dostupna je u nastavku zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag