Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava


 


 


Predmet jednostavne nabave je Modernizacija javne rasvjete u Općini Veliko Trojstvo, u dijelu naselja Veliko Trojstvo i dijelu naselja Vrbica – područje Općine Veliko Trojstvo.


Roba koja se u ovom predmetu nabave nabavlja jesu cestovne svjetiljke, krakovi za montažu svjetiljki na stupove, stezaljke i kabel, a uključuje odspajanje i demontažu postojećih svjetiljki raznih tipova, te dobavu, isporuku, montažu i spajanje novih LED svjetiljki.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20). Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu, a ispunjava sve tražene uvjete iz poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi robe.


Slijedeći prilozi dostupni su zajedno i istodobno sa ovim Pozivom za dostavu ponude: PRILOG 1 - Naslovna strana ponude, PRILOG 2 - Sadržaj ponude, PRILOG 3 - Ponudbeni list, PRILOG 4 - Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponude, PRILOG 5 – Popis ugovora, PRILOG 6 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za uredno ispunjenje ugovora, PRILOG 7 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i PRILOG 8 - Troškovnik.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 5. ožujka 2021. godine do 13:00 sati.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 5. ožujka 2021. godine Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.


 

Natrag