Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava


Predmet jednostavne nabave je Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Vrbica – nastavak LC 37044, na katastarskim česticama broj 2288/22 i 2288/3 obje k.o. Malo Trojstvo – područje Općine Veliko Trojstvo, naselje Vrbica, u duljini 954 metra.Radovi će se izvoditi na gore navedenoj nerazvrstanoj cesti, a odnose se na tehničko i gospodarsko održavanje postojeće nerazvrstane ceste i poboljšavanje njezinih tehničkih svojstava kroz izvođenje pripremnih, zemljanih i asfalterskih radova.Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 477.120,00 kuna bez 25% PDV-a.


Rok izvođenja radova koji su predmeta ove nabave, odnosno trajanje Ugovora o jednostavnoj nabavi je maksimalno 90 (devedeset) dana, a biti će definiran Ugovorom o jednostavnoj nabavi sukladno ponudi ponuditelja.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 28. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20). Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu predmeta nabave u ovom postupku jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 12. srpnja 2022. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag