Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava


Predmet jednostavne nabave: Građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine – mrtvačnica u Višnjevcu je izgradnja nove građevine - mrtvačnice na groblju u Višnjevcu unutar tlocrtnog gabarita 9,00m x 7,25m, ukupne tlocrtne površine 64,44 m², odnosno građevinske bruto površine 38,71 m² na novoformiranoj kat. čest. broj 1245/5 k.o. Višnjevac i opremanje građevine sa opremom i to odrom za pokojnika i pripadajućim klupama za korisnike, te kolicima za prijevoz lijesa pokojnika.


Predmet jednostavne nabave uključuje izvođenje građevinsko-obrtničkih radova, vodovoda i kanalizacije, prometnice i uređenje okoliša, elektroinstalaterske radove i opremanje, u skladu sa Građevinskom dozvolom (KLASA: UP/I-361-03/20-01/000137, URBROJ: 2103/1-09-20-0012) izdanom 9. 11. 2020. godine, izvršnom i pravomoćnom s danom 28. studenoga 2020. godine, a prema Glavnom projektu, ZOP: Mrtvačnica – Višnjevac (PRILOG 9). Količina predmeta nabave sa definiranim specifikacijama navedena je u Troškovniku (PRILOG 8).


Postupak jednostavne nabave koji se provodi za ovaj predmet jednostavne nabave je javno prikupljanje ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji je javno objavljen i učinjen dostupnim na ovoj internet stranici i putem javnog Portala ponuda koji je sastavni dio AGRONET-a Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojemu se pristupa putem poveznice: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx ID Poziva: 24358).


Ponude se dostavljaju najkasnije do 26. kolovoza 2022. godine do 12:00 sati.


Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, na osnovi rezultata pregleda i ocjena ponuda, u skladu sa odabranim kriterijem za odabir ponude, odnosno Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave, donosi Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo u roku 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 23. rujna 2022. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine – mrtvačnica u Višnjevcu“, KLASA: 361-08/22-01/003, URBROJ: 2103-22-3-22-9, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine – mrtvačnica u Višnjevcu“, KLASA: 361-08/22-01/003, URBROJ: 2103-22-3-22-9, 23. rujna 2022.

Natrag