Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave: Modernizacija javne rasvjete u naselju Ćurlovac (Općina Veliko Trojstvo).Roba koja se u ovom predmetu nabave nabavlja, a odnosi se na modernizaciju javne rasvjete u naselju Ćurlovac (područje Općine Veliko Trojstvo), jesu LED cestovne svjetiljke, standardizirani krakovi za montažu svjetiljki na stupove, stezaljke i kabel, a uključuje demontažu postojećih svjetiljki raznih tipova, te montažu novih LED svjetiljki sa svim potrebnim priborom i materijalom do potpunog stavljanja svjetiljki u funkciju.
Količina predmeta nabave je određena sa definiranim specifikacijama i navedena je u Troškovniku (PRILOG 4) koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.


Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni predmet nabave sadržan u Troškovniku koji čini nedjeljivu cjelinu. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti predmet nabave sukladno svim uvjetima koji su navedeni u ovom Pozivu na dostavu ponuda.Predmet nabave koji uključuje dobavu i isporuku robe, te radove na odspajanju i demontaži odnosno montaži i spajanju, izvršava se u naselju Ćurlovac – područje Općine Veliko Trojstvo.Procijenjena vrijednost jednostavne nabave: 23.120,00 eura bez 25% PDV-a (174.197,64 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).Rok izvršenja/isporuke predmeta ove nabave, odnosno trajanje Ugovora o jednostavnoj nabavi je maksimalno 7 (sedam) dan, a biti će definiran Ugovorom o jednostavnoj nabavi sukladno ponudi ponuditelja.Ponude se dostavljaju najkasnije do 14. veljače 2023. godine do 12:00 sati.Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20). Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu predmeta nabave u ovom postupku jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 17. veljače 2023. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Modernizacija javne rasvjete u naselju Ćurlovac“, KLASA: 310-02/23-01/001, URBROJ: 2103-22-3-23-6, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag