Na temelju odredbi članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 163/12 i 15/15) i članka 51. Statuta Op" />
Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 163/12 i 15/15) i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/21), Općinski načelnik je dana 12. studenoga 2021. godine utvrdio prijedlog Plana Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu i podnio ga Općinskom vijeću na donošenje do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 1. siječnja 2022. godine.

Dokument prijedloga Proračuna, u skladu sa načelima transparentnosti i odgovornosti, kao i javnog interesa, u različitim formatima objavljuje su u nastavku, sve kako slijedi:
Natrag