Proračun Općine Veliko Trojstvo je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji pri" />
Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

Proračun Općine Veliko Trojstvo je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Općine Veliko Trojstvo koje odobrava Općinsko vijeće.


Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.


Proračun se odnosi na fiskalnu godinu. Fiskalna godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje od 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine. Proračun donosi predstavničko tijelo odnosno Općinsko vijeće. Prema Zakonu Proračun se mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću proračunsku godinu i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi, a prema prijedlogu kojega utvrđuje Općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine.


Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 5. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo je Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu, a koji je objavljen u "Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo", godina XIII. - broj 7/21.


Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans Proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu na svojoj 7. sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine, a objevljene su u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/22.Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu na svojoj 9. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine, a objevljene su u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 5/22.Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu na svojoj 10. sjednici održanoj 15. rujna 2022. godine, a objevljene su u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/22.Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu na svojoj 11. sjednici održanoj 3. studenoga 2022. godine, a objevljene su u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/22.Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je V. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu na svojoj 12. sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine, a objevljene su u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22.

Natrag