Savjetov" />
Savjetovanja s javnošću - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Savjetovanja s javnošću

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Veliko Trojstvo.


Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. Proračun donosi predstavničko tijelo za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, i to prije početka godine na koju se odnosi. Predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.


Proračun Općine Veliko Trojstvo je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Općine Veliko Trojstvo koje odobrava Općinsko vijeće.


Na temelju odredbi članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 163/12 i 15/15) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/18), Općinski načelnik je dana 13. studenoga 2020. godine utvrdio prijedlog Plana Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu i podnio ga Općinskom vijeću na donošenje do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 1. siječnja 2021. godine.


Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 11. prosinca 2020. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu zaključno do završetka savjetovanja na adresu elektronske pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili poštansku adresu: Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo.
Natrag