Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposre" />
Savjetovanja s javnošću - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Savjetovanja s javnošću

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Veliko Trojstvo.


Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti, proračunske godine, višegodišnjeg planiranja, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna. Proračun donosi predstavničko tijelo na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.


Proračun Općine Veliko Trojstvo je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Općine Veliko Trojstvo koje odobrava Općinsko vijeće.


Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 9. prosinca 2022. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu zaključno do završetka savjetovanja na adresu elektronske pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili poštansku adresu: Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo.
Natrag