Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju člnka 28. st. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 90/11.), Općina Veliko Trojstvo objavljuje JAVNI POZIV vlasinicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/2011.) stupio je na snagu 10. kolovoza 2011. godine.
Sukladno navedenom Zakonu, nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011., ako su do toga dana izvedeni:
svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.
Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu, a koje je za područje Općine Veliko Trojstvo Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije.
Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.
Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:
geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. Zakona,
dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).
Stoga pozivamo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Natrag