Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga za 2017. godinu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (´´Narodne novine´´ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.) i članka 6. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/15.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu.


     Javni poziv se objavljuje u svrhu dodjele sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Veliko Trojstvo.


     Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 860.000,00 kuna, a planirana je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 5/16).


     Rok za podnošenje prijava projekta i programa je 30 dana i završava 27. siječnja 2017. godine.


     Tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje, te svi obrasci daju se u nastavku:


Natrag