Sufinanciranje izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općina Veliko Trojstvo je 16. ožujka 2017. godine, Odlukom Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo broj 1/17“) donijelo III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo, izradi kojih se je između ostalog pristupilo zbog usklađenja sa Zakonom i prostornim planom više razine, ali najviše zbog izmjena granica građevinskih područja koje će poduzetnicima omogućiti izgradnju novih proizvodnih objekata, te manjih izmjena načina planiranja i planiranja izgradnje građevina vezanih na eksploataciju ugljikovodika.


      Općina Veliko Trojstvo je tijekom postupka izrade, podnijela Zahtjev Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom.


      Zahtjev je razmatralo stručno Povjerenstvo kojeg je osnovao ministar, a prilikom raspodjele sredstava u obzir je uzeto nekoliko kriterija: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana.


      Ministarstvo je moglo pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana, te stoga veseli činjenica da je Općina Veliko Trojstvo temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Općini Veliko Trojstvo, Bjelovarsko-bilogorska županija, u svrhu sufinanciranja izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo, KLASA: 350-01/17-01/108, URBROJ: 531-01-17-03, od 11. svibnja 2017. godine, ostvarila sufinanciranje u iznosu 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana.


Natrag