Obavijest o prestanku obveze prikupljanja podataka o poreznom obvezniku i nekretnini - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Dana 20. listopada 2017.godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 101/2017) kojim se u Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) briše porez na nekretnine.


      Stoga obavještavamo vlasnike nekretnina da je prestala obveza prikupljanja podataka o poreznom obvezniku i nekretnini, te da nisu u obvezi ispunjavati i dostavljati u Općinu Veliko Trojstvo dostavljene obrasce poreza na nekretnine. Nadalje, sukladno članku 16. stavku 2. Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 101/2017), podaci prikupljeni do njegova stupanja na snagu koristiti će se za utvrđivanje i naplatu komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente.


      Slijedom svega navedenoga, a obzirom da od 1. siječnja 2018. godine ostaje dosadašnja obveza plaćanja komunalne naknade, sve nastale promjene, kao i usklađivanje eventualne razlike u podacima, mogu se rješavati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.


Natrag