Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga za 2018. godinu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/13) i članka 6. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 4/15), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje


Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


     Javni poziv se objavljuje u svrhu dodjele sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Veliko Trojstvo. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 855.000,00 kuna, a planirana je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 8/17).

     Rok za podnošenje prijava projekta i programa je 30 dana i završava 26. siječnja 2018. godine.


     Tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje, te svi obrasci daju se u nastavku:Natrag