Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u 2019. godini u poljoprivrednom sektoru - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 30/15), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 9/18), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 404-01/19-01/01, URBROJ: 525-07/0212-19-2, od 9. siječnja 2019. godine i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 25. siječnja 2019. godine objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2019. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje


      Općina Veliko Trojstvo će u 2019. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske Unije L 352/9, 24. prosinac 2013. - dalje u tekstu: Uredba de minimis).


      Potpore male vrijednosti iz ovog Javnog poziva, Općina Veliko Trojstvo će u 2019. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnje, mjeru 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnje, mjeru 3. Potpora povrtlarskoj proizvodnji, mjeru 4. Potpora voćarskoj proizvodnji i mjeru 5. Potpora ekološkoj proizvodnji iz članka 6. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 9/18).


      Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.


      Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima OVT_de minimis_1408-PO-M1, OVT_de minimis_1408-PO-M2, OVT_de minimis_1408-PO-M3, OVT_de minimis_1408-PO-M4 i OVT_de minimis_1407-PO-M5, koji su sastavni dio ovog javnog poziva, a učinjeni su dostupnima u nastavku na internet stranici Općine Veliko Trojstvo i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.


      Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu, odnosno najkasnije do 13. prosinca 2019. godine.


      Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.Natrag