Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima akademske 2018./2019. godine - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju č1anka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 4. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima akademske 2018./2019. godine iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 9/18.) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 1. veljače 2019. godine, objavljuje:


 Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima akademske 2018./2019. godine iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu


     Pozivaju se redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo i koji su upisani u akademsku 2018./2019. godinu na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu da podnesu prijavu za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2018./2019. godine.


      Potpora iznosi 1.000,00 kuna po jednom redovitom studentu, a za što je osigurano ukupno 35.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu.


      Prijave se podnose zaključno do 29. ožujka 2019. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu:  • u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2018./2019. godine (Obrazac: OVT-JFPRS-19-PO)

  • elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“ (E-podnošenje prijava Općine Veliko Trojstvo je sustav podnošenja prijava elektroničkim putem, posredstvom kojeg prijavitelji jednostavnije i brže, unutar ili izvan radnog vremena Općine mogu podnijeti prijave za ostvarivanje potpora i sufinanciranja kojih je davatelj Općina Veliko Trojstvo).


      Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643, a Javni poziv i propisani obrazac nalaze se u privitku.Natrag