Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za financijsku potporu mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti


Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo je na temelju č1anka 35.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne  novine”  broj  33/01,  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. stavka 1. Odluke o financijskoj potpori mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21) i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), objavio dana 3. siječnja 2022. godine:


Javni poziv za podnošenje prijava za financijsku potporu mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini
Natrag