Disable Preloader

e-Obrasci

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO


Tko može ostvariti pravo na potporu?
■ Pravo na potporu može ostvariti jedan od roditelja uz suglasnost drugog roditelja, odnosno samohrani roditelj koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo i koji u potpunosti i uredno ispunjavaju svoje obveze prema Općini Veliko Trojstvo.

Visina potpore:
■ 800,00 eura za svako novorođeno dijete

Način podnošenja prijave:
■ Prijava za ostvarivanje potpore može se podnijeti:
- u prostorijama Općine Veliko Trojstvo na prijavnom obrascu,
- elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“.


Prijavi se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
- preslika rodnog lista novorođenog djeteta,
- preslika Potvrde o prijavi prebivališta novorođenog djeteta,
- preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) oba roditelja ili samohranog roditelja,
- preslika tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN-om roditelja koji podnosi prijavu,
- potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko Trojstvo oba roditelja ili samohranog roditelja.