Disable Preloader

e-Obrasci

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
KLASA: 551-06/22-01/001


Općina Veliko Trojstvo u 2023. godini dodjeljuje jednokratnu financijsku potporu u iznosu od 800,00 euraza svako novorođeno dijete na području Općine Veliko Trojstvo, sve sukladno Odluci Općinskog vijeća o jednokratnoj financijskoj potpori za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 8/22).

Tko može ostvariti pravo na potporu?
■ Pravo na potporu može ostvariti jedan od roditelja uz suglasnost drugog roditelja, odnosno samohrani roditelj koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo i koji u potpunosti i uredno ispunjavaju svoje obveze prema Općini Veliko Trojstvo.

Visina potpore:
■ 800,00 eura za svako novorođeno dijete, a za što je osigurano ukupno 20.000,00 eurau Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu.

Način podnošenja prijave:
■ Prijava za ostvarivanje potpore može se podnijeti:
- u prostorijama Općine Veliko Trojstvo na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu (Obrazac: OVT-PND-23-PO),
- elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“ (dostupan putem Internet stranice: www.veliko-trojstvo.hr).


Prijavi se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
- preslika rodnog lista novorođenog djeteta,
- preslika Potvrde o prijavi prebivališta novorođenog djeteta,
- preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) oba roditelja ili samohranog roditelja,
- preslika tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN-om roditelja koji podnosi prijavu,
- potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko Trojstvo oba roditelja ili samohranog roditelja.