Disable Preloader

e-Obrasci

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
KLASA: 601-06/23-01/001


Općina Veliko Trojstvo u 2023. godini sufinancira redoviti program predškolskog odgoja koji provode dječji vrtići, sve sukladno Odluci Općinskog vijeća o sufinanciranju predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 8/22).

Tko može ostvariti pravo na sufinanciranje?
■ Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti roditelji ili skrbnici s prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo koji u potpunosti i uredno ispunjavaju svoje obveze prema Općini Veliko Trojstvo za dijete s prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo, temeljem Rješenja izdanog po Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.

Visina potpore:
■ 160,00 eura mjesečno po djetetu za redoviti program predškolskog odgoja.

■ 258,81 eura mjesečno po djetetu za posebni program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama.

Način podnošenja prijave:
■ Prijava za ostvarivanje potpore može se podnijeti:
- prostorijama Općine Veliko Trojstvo na prijavnom obrascu za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja koji provode dječji vrtići iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu (Obrazac: OVT-SPODV-23-RPPO), odnosno prijavnom obrascu za sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja koji provode dječji vrtići iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu (Obrazac: OVT-SPODV-23-PPPO),
- elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“ (dostupan putem Internet stranice: www.veliko-trojstvo.hr).


Prijavi se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
- preslika osobnih iskaznica (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starija od 6 mjeseci) oba roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika,
- preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci),
- preslika zaključenog ugovora roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika sa dječjim vrtićem,
- potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko Trojstvo oba roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika.