Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun


Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 12. sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donijelo je Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025. godinu, a koji je objavljen u "Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo", godina XIV. - broj 8/22.Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja proračuna. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda, račun financiranja i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Kao konsolidirani Proračun, u njega su uključeni i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika te rashodi i izdaci koje financiraju iz tih prihoda


Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).


Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025. godinu na svojoj 12. sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine, a objevljen je u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22.I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 13. sjednici održanoj 17. ožujka 2023. godine, a objavljene su u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/23.II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 14. sjednici održanoj 17. travnja 2023. godine, a objavljene su u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 2/23.III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 16. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, a objavljene su u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/23.IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 18. sjednici održanoj 5. listopada 2023. godine, a objavljene su u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/23.V. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 20. sjednici održanoj 19. prosinca 2023. godine, a objavljene su u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/23.

Natrag