Poziv na nadmetanje - Nabava dugoročnog kredita - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Naručitelj Općina Veliko Trojstvo poslala je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave epublike Hrvatske Poziv za nadmetanje za postupak "Usluga dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 650.000,00 kuna".
Datum slanja na objavu je 17. rujna 2013. godine, a datum objave je 18. rujna 2013. godine, broj objave 2013/S 002-0078598.
Predmet nabave je usluga dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 650.000,00 kuna za financiranje izgradnje elektroenegetskih objekata i kupovine snježnog pluga sukladno tehničkim specifikacijama iz Dokumentacije za nadmetanje na rok otplate 48 mjeseci u jednakim mjesečnim obrocima glavnice + kamata. Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Natrag